• Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 Praha 7-Holešovice
 • 270 005 666
 • informace@pp7.cz

Stížnosti a pochvaly
Pacienti mají právo podat stížnost na poskytovanou zdravotní péči, stejně tak oceníme i vyjádření spokojenosti či pochvaly za poskytnutou péči. Obojí slouží k zlepšování kvality poskytovaných služeb.

a) Stížnosti sdělujte kompetentním osobám: vedoucímu lékaři, ředitelce, případně provozní manažerce, která je předá k řešení ředitelce.

Stížnost můžete podat:

Ústní formou

  •Podává se na příslušném oddělení a je projednána ihned. O projednání se provede zápis do zdravotnické dokumentace. Projednat ústní stížnost může ošetřující lékař, případně vedení PP7 (ředitelka, provozní manažerka).

Písemnou nebo elektronickou formou

  •Podává se na ředitelství emailem (reditel°pp7.cz), datovou schránkou (zpjk2dw), poštou.

Vyřízení stížnosti
Kopie stížnosti je předána vedoucím zaměstnancům oddělení, kterého se stížnost týká. Doktor nebo sestra oddělení, po seznámení se se stížností a jejím obsahem, prošetří danou záležitost a formulují odpověď, která je zasílána na ředitelství. Ředitelka si vyjádření přečte a pokud se nedoplňují nějaké nejasnosti, vyjádření se posílá stěžovateli. Kopie se zakládá ke stížnosti. Zároveň se navrhují opatření k nápravě, pokud jsou na straně PP7 či zdravotnických pracovníků.
Na vyjádření ke stížnosti má PP7 30 dní.

  b) Opakuje-li stěžovatel stížnost, ředitel přezkoumá, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podá stěžovateli zprávu.
  c) Anonymní stížnosti nebo oznámení se pouze založí na ředitelství. Budou prošetřeny, ale PP7se jimi nebude zabývat. Anonymní stížnosti, které jsou hrubé, očividně nepravdivé, urážlivé nebo nesmyslné, nebo z jejich obsahu není vůbec patrné, o co stěžovateli jde, budou pouze zaevidovány, ale budou odloženy.
  d) Pokud stěžovatel, který podal stížnost s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost zřizovateli, tedy Městská část Prahy 7. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.