• Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 Praha 7-Holešovice
 • 270 005 666
 • informace@pp7.cz
Povinnosti zdravotnických pracovníků

 • poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti a zdravotnímu stavu pacienta,
 • poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni,
 • řídit se etickými principy,
 • poskytovat neprodleně odbornou první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby poskytnutí zdravotních služeb,
 • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Zdravotnický pracovník má právo:

 • získat od pacienta informace o tom, že pacient, kterému má poskytovat zdravotní služby, je nosičem infekční nemoci,
 • získat od pacienta informace o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu,
 • neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví.
 • odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání,
 • vyžadovat po pacientovi prokázání totožnosti občanským průkazem s právem odmítnout léčbu, pokud pacient odmítne prokázat svou totožnost a nejde o neodkladnou péči.